#DEFFelearning d. 9.11.16 på MoMu afslutter projektet

Konferencen #DEFFelearning løb af stablen d. 9 november 2016 på Moesgaard Museum, hvortil 150 personer havde meldt deres deltagelse fra danske, og nordiske, uddannelsesbiblioteker. Konferencen var en markering af afslutningen på det nationale DEFF projekt, som i de seneste to år er foregået i et netværkssamarbejde mellem biblioteker ved danske universiteter, professionshøjskoler og Københavns Erhvervsakademi. AU Library har forestået ledelsen af projektet. Ligesom AU Library var arrangør og vært ved konferencen på MoMu.

DEFF projektet har haft fokus på det digitale biblioteks integration i uddannelsernes læringsmiljøer – og har, gennem hele projektperioden, arbejdet intenst på at skabe resultater på denne område. Konferencen skulle dels præsentere disse resultater, men den skulle i lige så høj grad sætte disse resultater i perspektiv – vise deres bæredygtighed. Det har ligget projektkonsortiet på sinde, at den udvikling som er skabt, efterfølgende skal kunne leve i praksis i projektkonsortiets biblioteker. Dette forhold var, fra arrangørernes side, lagt som en rød tråd i konferencen.

Konferences keynote, David Price, Innovation Unit, UK, talte med stor autoritet og engagement, om de udfordringer globaliseringen byder fremtidens organisationer, herunder uddannelses- og biblioteksinstitutioner. Efter pause og frokost, behandlede konferencens workshops projektets fire hovedoverskrifter, nemlig kompetenceudvikling, konceptudvikling, udvikling af e-læringsobjekter samt hvordan biblioteksorganisationerne selv prioriterer udvikling. Pitch og poster sessionen satte fokus på projektets række af delprojekter, som de var udfoldet i lokal bibliotekspraksis. I forbindelse med konferencen publiceredes også evalueringsrapport til projektet Lykke, M. og Svarre. T. og Skov, M. (2016). Evalueringsrapport. Evaluering af digitale læringsprodukter til udvikling af studerendes informationskompetencer. København, DEFF.

En afsluttende paneldebat gav bud på, hvordan det fortsatte samarbejde mellem uddannelser og biblioteker skal foregå. Her blev der budt op til mere dans – under den forudsætning at bibliotekerne springer ud – over skrankerne, er opsøgende, proaktive, fornemmer udvikling og trends i uddannelserne og vil samarbejde seriøst om udvikling af nye læringsformer. En flot invitation – og stemningen i salen, fornemmede vi, var helt klart til et ja!

Derefter var det tid til farvel og tak til projektgruppe og –partnere for et super samarbejde, og til alle konferencens gæster for stort engagement og godt humør.

Karen Harbo
28. november 2016

DEFF projektets resultater præsenteret på nordisk konference: CREATING KNOWLEDGE VIII

Flere af DEFF projektets medarbejdere deltog i den nordiske konference CREATING KNOWLEDGE VIII Practices, goals and visions for information literacy in higher education, 2-3 June 2016, Reykjavík, Iceland

Konferencens fire temaer, som alle spandt omkring informationskompetence som en styrke for studerendes læring, var af stor interesse for projektets arbejdsområder. Det var spændende at holde DEFF projektets læring op imod den store viden og de mange erfaringer med informationskompetence som samarbejdsflade mellem biblioteker og uddannelser som afspejledes i konferencens fire keynotes og mange oplæg. Vores kolleger i de nordiske forsknings- og uddannelsesbiblioteker er en stor kilde til inspiration.

Thomas Skov Jensen og Karen Harbo præsenterede resultater fra DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices under Temaet: New Challenges for Information Literacy og med titlen: How can the digital library contribute to employability?

1. juli 2016
Karen Harbo
AU Library

DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices præsenterede resultater på DEFF strategi workshop 9. marts 2016 på Nationalmuseet

Onsdag, d. 9 marts havde DEFF inviteret til strategi workshop. Her skulle de tre store projekter, som blev bevilget midler i 2013 præsentere resultater. Ligesom tankerne for de strategiske målsætninger for DEFF strategi 2016-2019 skulle fremlægges og drøftes, herunder konkrete indsatsområder 2016-2017.

Karen Harbo tegnede det overordnede billede af DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices, redegjorde for proces og resultater, fra projektets start til nu og Solveig Johnsen og Thomas Skov Jensen, DTU Bibliotek demonstrerede konkrete produkter udviklet i projektet, dels e-læringsforløb og objekter udviklet til et juridisk uddannelsesforløb på AU via BlackBoard, dels den globale MOOC ”Academic Information Seeking”. Ved denne lejlighed kunne vi passende også lancere rapporten:

Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, af Trine Schreiber. December 2015.

Projektet er langt i sin målopfyldelse:
• Deltage i faglige forløb på de respektive virtuelle læringsplatforme
• Sikre omsætning af udvikling til drift af disse erfaringer – også under projektperioden
• Udvikle relevante e-læringsobjekter med afsæt i bibliotekernes systemer, ressourcer og services
• Styrke projektmedarbejdernes kompetenceudvikling på dette felt
• Udlede fælles fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer
• Foretage evalueringer af de iværksatte forløb

Trods fem ud af seks ovenstående mål er ved at være opfyldt har projektet endnu et stykke vej at gå; nemlig et projektmøde i april, et netværksmøde i maj og udgivelse af evalueringsrapport i juni. Dette inden projektet afsluttes med en konference på Moesgaard Museum d. 9. november 2016.

Til da fortæller vi fortsat om projektets erfaringer og resultater – så FØLG MED PÅ BLOGGEN!

29. marts 2016

Karen Harbo
Specialkonsulent, AU Library
Projektleder på DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices

Projektet udgiver nu rapporten Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer

DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices udgiver nu rapporten:

Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, udarbejdet af ekstern konsulent til projektet, Trine Schreiber, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Det Humanistiske Fakultet, Københavns universitet.

Jeg præsenterer projektets resultater, til dato, på den kommende DEFF workshop, d. 9. marts 2016. Der vil rapporten indgå som betydningsfuld dokumentation af projektets arbejde til nu.

Karen Harbo

3. marts 2016

Et employability forsøg

Her i vinteren 2016 er der startet betydeligt flere på specialeskrivningen på cand.jur. uddannelsen på Aarhus Universitet, grundet Fremdriftsreformen.
På AU Library har vi gerne villet imødekomme de nye studerende og har derfor afholdt drop-in workshops foruden den undervisning vi normalt afholder. De der mødte op til workshoppen manglede inspiration til at komme i gang og få taget hul på informationssøgningsprocessen. Dette inspirerede os til at producere følgende video, der er lidt lang, men ikke desto mindre har vi fået rigtig god feedback og anvendt den som optakt til f.eks. book-en-bibliotekar seancer:
https://youtu.be/1_QaNswIovc

Desuden har vi forsøgt at strikke en quiz sammen i LearningLib, der omhandler forskellige cases fra arbejdslivet, der venter lige om hjørnet for de specialestuderende:
https://learninglib.dk/learning-object/er-din-informationssoegning-klar-til-et-job-i-den-virkelige-verden/

Quizzen er bygget op om 6 spørgsmål der alle tager afsæt i jurists arbejde. Der er det store advokatkontor, et ministerium, en byggevirksomhed og en kommunal arbejdsplads.
Til hver case er der 3-4 svarmuligheder og til både de rigtige og forkerte finder de studerende en uddybende forklaring. Disse forklaringer skulle gerne gøre den studerende klogere på det professionelle informationsunivers de, efter endt uddannelse, kommer ud til. Spørgsmålene vil forhåbentlig få den studerende til at reflektere over sin informationspraksis i det ”virkelige arbejdsliv”.

29. februar 2016

Marianne Tind og Solveig Johnsen
AU Library, Aarhus BSS

Afslutningskonference for DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices, onsdag, d. 9. november 2016 på Moesgard Museum (MOMU)

Afsluttende konference for DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices:

Tid: Onsdag, d. 9. november 2016
Sted: Moesgard Museum (MOMU)

Projektets satsning har været at styrke virtuel uddannelse og e-læring, hvorfor der i projektet sker et intensivt samarbejde med faglige miljøer samt pædagogiske enheder og it-afdelinger. Her udvikles e-læringsobjekter, som skal styrke de studerende læring og digitale dannelse og forberede dem til et fremtidigt professionelt virke. Projektet har desuden spundet omkring et stort anlagt kompetenceudviklingsprogram, udvikling af fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer samt evaluering af de input, projektet skaber til de faglige forløb.

På konferencen afholdt d. 9. november 2016 vil projektet runde to års intensivt arbejde af med at formidle og, ikke mindst, perspektivere projektets resultater til en bred kreds af uddannelsesinteressenter. Projektets Advisory Board bestyrker, at projektets emne vækker interesse i uddannelserne og man tillægger dér et fremadrettet samarbejde om udvikling af de virtuelle læringsmiljøer stor værdi. Projektets arbejdsmetoder, hvor Advisory Board udgør et netværk for og imellem de faglige uddannelsesmiljøer og bibliotekerne, har ført projektet frem til fine resultater. Vi ønsker med konferencen at befæste og inspirere til et sådant fortsat samarbejde – og vi ser konferencen som en naturlig forlængelse af denne succesfulde projektmodel.

På vegne af
Per Lindblad Johansen og Karen Harbo

AUL understøtter blended learning på faget sundhedsteknologi: tværfaglig informationssøgning får eget “content area” på BlackBoard

På Sundhedsteknologi, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, skal de ingeniørstuderende på 4. semester udarbejde en mini-MTV (kort udgave af en medicinsk teknologivurdering). Mini-MTV’en vil typisk være en gennemgang af en ny mediko-teknisk landvinding, men det kan også være en velkendt teknologi, der skal anvendes på en ny måde. Forløbet foregår som i den virkelige verden og forbereder således de studerende til arbejdsmarkedet, dog har de studerende sparring hos vejlederne – og hos AU Library, Katrinebjerg.

AU Library, Katrinebjerg indgår i denne sparring på 2 måder. Første møde er klasseundervisning, hvor jeg har de studerende i 4 timer. Fokus er primært på informationssøgning, dokumentation, litteraturvurdering samt referencehåndtering. Dette forløb er lige i starten af semesteret, herefter går de i gang med projektet. Efter nogle uger gør ca. halvdelen af grupperne brug af tilbuddet om Book-en-bibliotekar. Det er så det andet møde med de studerende. Desværre viser det sig, at det ofte er repetition, der er brug for, da de ikke har fået taget hul på informationssøgningen.

Jeg har derfor etableret et ”content area” på BlackBoard, hvor jeg har håndplukket videoer, guides, factsheets, søgeprotokoller mm. for at kunne skabe en platform, hvor jeg kan henvise til som førstevalg, fremfor den ressourcekrævende Book en Bibliotekar-service. Et centralt element har været anvendelsen af en søgeprotokol, til at sikre at alle elementerne i mini-MTV’en (Teknologien, Patienten, Organisationen & Økonomien) bliver afsøgt. Denne søgeprotokol har været anvendt gennem flere år, og det har denne gang været tydeligt, at de studerende har forberedt sig væsentligt bedre til de Book en Bibliotekar sessions, som alligevel viste sig nødvendige! Jeg har nemlig kunnet konstatere, at de studerende generelt er blevet flyttet til et højere niveau af bevidsthed om hvilke muligheder og ressourcer der findes, men de har stadig brug for hjælp.

Tankegangen fra dette projekt, som rummer elementer af blended learning, hvor f2f undervisning her styrkes af et virtuelt tilbud til de studerendes egen research, har jeg umiddelbart kunnet kopiere til nogle af de andre fag, hvor der er stort fokus på informationssøgning. Det skal selvfølgelig tilpasses faget, men grundtanken er stadig gyldig.

11.12.2015
Rasmus T. Nielsen
AU Library, Katrinebjerg

Netværksmøde i DEFF projektet samler igen aktører og interessenter – denne gang til drøftelse af koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i læringsmiljøerne

Fredag d. 23. oktober 2015 lagde AU Library, Emdrup for tredje gang rammer for netværksmøde i DEFF projektet. Disse netværksmøder repræsenterer hele projektkonsortiet og løber af stablen hvert halve år. Her har projektets aktører og interessenter mulighed for at mødes til uformel samtale på tværs. Her drøftes fremdrift og udvikling i projektet mellem aktører (projektgruppen), bibliotekschefer (styregruppen) og uddannelser (Advisory Board). Ligesom der ved hvert møde deltager personer, som kan have særlig interesse i at følge projektet.

Et hovedpunkt på mødet var en præsentation af en række fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i læringsmiljøerne af Trine Schreiber, lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og konsulent til projektet. Disse koncepter er udledt på baggrund af input fra projektets 10 delprojekter. Alle delprojekter har udviklet e-læringsobjekter, som er sat i spil i samarbejde med konkrete uddannelsesforløb og efterfølgende præsenteret på uddannelsesinstitutionernes virtuelle læringsplatforme, Learning Management Systemer (LMS) og Massive Open Online Systemer (MOOC). Antallet af disse samarbejder øges gradvist.

På baggrund af input fra projektets 10 delprojekter beskrev TS projektets forskellige kontekster og redegjorde for grundlaget for udledning af syv koncepter samt de udfordringer som koncepterne stillede projektdeltagerne overfor. Disse udfordringer blev diskuteret i paneldebat mellem Advisory Board og salen.

Større kildekritiske krav til studerende

Her blev det afslutningsvist nævnt, at uddannelserne bør stille større kildekritiske krav til studerende, da den, forholdsvist, lette adgang til kvalitetsstemplet information ikke altid er lig med kvalificeret evne til håndtering af samme. Præcist der bør bibliotekernes viden og kompetencer sættes i spil, ikke alene i forhold til elever og studerende, men også til undervisere.

Bredde i e-læringsobjekter

På mødet demonstreredes bredden i de udarbejdede e-læringsobjekter, herunden video målrettet et juridisk uddannelsesforløb på AU, virtuelt baserede øvelser, e-tivities, målrettet sygeplejerskeuddannelsen på VIA samt et globalt MOOC forløb, Academic Information Seeking, som lanceres ultimo 2015.

Projektets seneste tiltag:

Udarbejdelse af case framework for bibliotekers udvikling og implementering af gamificerede læringsobjekter

Med udgangspunkt i anbefalingerne i Trine Schreibers udkast til syv fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, hvor specielt case konceptet nævnes som interessant i forbindelse med projektets fokus på employability, er det aftalt med DEFF, at projektet tillige udvikler et case framework for udvikling og implementering af gamificerede læringsobjekter. Et sådant framework vil kunne anvendes dynamisk og fleksibelt i universiteters, professionshøjskolers, erhvervsakademiers og gymnasieuddannelsers virtuelle læringsmiljøer.

Videreudvikling af Learninglib.dk

Efter aftale med DEFF vil projektet videreudvikle Learninglib.dk (DEFF udviklet platform) på en sådan måde, at også projektets mange e-læringsobjekter, som er skabt udenfor platformen, kan oploades og arkiveres her til fri deling. Projektet bygger således videre, og styrker, viden som tidligere er udviklet i regi af DEFF.

Perspektiver for dette tiltag: Videreudvikling af Learninglib.dk til arkiv og videndelingssted for e-læringsobjekter udviklet af og i danske uddannelsesbiblioteker.

9.11.2015
Karen Harbo, projektleder

Ny viden i DEFF projektet – fleksible koncepter tegner sig!

På projektmøde d. 26. august 2015 præsenteredes et første udkast til fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer. Udkastet er, som tidligere nævnt, udarbejdet af Trine Schreiber på baggrund af to interviewrækker i foråret 2015 af samtlige delprojekter. På baggrund af input fra de 10 delprojekter beskrives de forskellige kontekster og en række koncepter udledes, som tilsammen rejser udfordringer og anbefalinger. Der var generel genkendelse og accept af fremlæggelse af praksis i de respektive delprojekter. Det blev påpeget, at beskrivelsen af de forskellige kontekster er vigtig, da disse kontekster, også fremadrettet, vil danne rammerne for, hvorledes de forskellige koncepter kan folde sig ud. Det var da også en bunden opgave fra projektets side, at de koncepter, som måtte udkrystallisere sig, skulle være fleksible og mulige at plukke fra samt tilpasse de forskellige virkeligheder, som findes i danske uddannelsesbiblioteker, hvoraf projektets partnerbiblioteker udgør en væsentlig del. Udkastet repræsenterer således den viden som til nu er høstet i projektet omkring konceptudvikling. En viden som projektet skal bygge videre på frem mod december 2015, hvor en færdig rapport vil foreligge.

Trine Schreiber vil også præsentere rapportens indhold på netværksmøde i projektet, d. 23. oktober 2015 i AU Library, Campus Emdrup.

Vi ser frem til efterårets arbejde, som skal skærpe udarbejdelsen af ovennævte rapport – et vigtigt resultatmål for projektet.

1. september 2015
Karen Harbo, projektleder
AU Library

Fleksible koncepter for bibliotekers design og produktion af e-læringsobjekter

Projektets arbejde med udvikling af fleksible koncepter for bibliotekers design og produktion af e-læringsobjekter har nået en milepæl.To rækker af interviews er foretaget af partnerbibliotekernes projektmedarbejdere på baggrund af udvikling og praksis i delprojekerne. Nu forestår en analyse af de indsamlede kvalitative data ved ekstern konsulent, Trine Schreiber, IVA, Københavns Universitet og første version af en række fleksible koncepter for bibliotekers design og produktion af e-læringsobjekter vil blive præsenteret ved et projektmøde d. 26. august 2015. Denne første version vil kunne afprøves i forbindelse med projektets samarbejde med faglige forløb ved universiteter, professionshøjskoler og Københavns Erhvervsakademi i efteråret 2015. Erfaringerne fra efteråret vil således kunne indarbejdes i den endelige version, som vil foreligge december 2015. Til inspiration og brug af en bred kreds af uddannelsesbiblioteker.

9. juli 2015
Karen Harbo, projektleder
AU Library